CARIAN DATA @ INFO DALAM BLOG

Tuesday, 29 March 2011

KERJAYA BIDANG KEJURUTERAANKerjaya Di Bidang Kejuruteraan
Kejuruteraan adalah satu bidang professional yang popular dan sedang berkembang pesat dalam pelbagai sektor di negara ini. Permintaan yang amat ketara terhadap profesion ini. Bidang kejuruteraan mempunyai pengkhususan tertentu seperti kejuruteraan awam, elektrik, elektronik dan sistem, kimia, proses, sumber asli, mekanikal, bahan, komputer, kajiterbang, pembuatan, telekomunikasi dan pertanian. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf didalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapatkan tauliah jurutera professional.

KEJURUTERAAN AWAM

a.      JURUTERA AWAM
Jurutera awam merancang, mengurus, mereka bentuk, menyelia pembinaan dan penyelenggaraan pelbagai perkhidmatan umum, komersil, binaan serta kemudahan perusahaan. Berkemahiran menyelesaikan masalah seperti pengetahuan tentang kerja-kerja pembinaan. Melibatkan lawatan ke tapak binaan menjalankan tinjauan, memperolehi contoh batu-batan dan tanih untuk dianalisa bagi memastikan sesuatu projek selamat serta mengambil kira penganggaran kos dan menolong menentukan supaya projek tersebut selesai dalam jangkamasa yang ditetapkan. 

Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya:

Jurutera awam, jurutera awam pembinaan bangunan, jurutera awam lebuh raya dan jalan raya,  jurutera awam geoteknik, jurutera awam pembinaan jambatan, jurutera awam pengairan, jurutera awam hidraulik,  jurutera awam kumbahan.

Prospek Kerjaya
Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi dan ke Jawatan Utama Sektor Awam. Disektor swasta pula mereka boleh jadi Ketua Bahagian, Pakar Perunding dan membuka Firma perundingan kejuruteraan. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :-

b.      PEMBANTU JURUTERA AWAM
Menjalankan tugas-tugas teknik dibawah arahan am, penyeliaan atau panduan Jurutera Awam, arkitek atau juruukur atau mengikut teknik kejuruteraan awam yang sudah ditetapkan dalam perancangan dan penyeliaan kerja pembinaan berkaitan dengan struktur kejuruteraan awam.dengan menyumbangkan terhadap perancangan dan perlaksanaan projek-projek kejuruteraan awam.

Prospek Kerjaya
Disektor awam peluang pekerjaan adalah baik. Mempunyai peluang kenaikan pangkat ke tingkatan kanan, tinggi dan sekiranya berminat untuk melanjutkan pelajaran keperingkat ijazah mereka layak ke jawatan jurutera dan seterusnya kejawatan yang lebih tinggi. Mereka boleh bekerja di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Penerbangan Awam, Lembaga Pelabuhan dan agensi-agensi lain. 

Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di firma-firma juruperunding dan syarikat-syarikat yang berasaskan kerja-kerja kejuruteraan awam seperti pembinaan bangunan, jalanraya, empangan, pelabuhan, projek-projek perumahan dan lain-lain.

c. JURUTEKNIK AWAM
Juruteknik awam, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera awam, arkitek atau juruukur, menjalankan tugas teknik yang menyumbangkan kepada perancangan dan perlaksanaan projek pembinaan dan kejuruteran awam, termasuk reka bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan bangunan serta struktur lain seperti sistem bekalan air dan kumbahan, jambatan, jalan raya, empangan dan lapangan terbang.

Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya untuk juruteknik awam amat cerah di Malaysia yang menuju matlamat Wawasan 2020 berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembinaan, pembuatan, pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi.Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan, tertinggi. Boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pembantu Jurutera dan Jurutera dengan meningkatkan pengetahuan iaitu melanjutkan pelajaran ke IPTA samaada sepenuh masa, luar kampus atau melalui pengajian jarak jauh. Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan. Disektor Swasta pekerjaan ini kebanyakan terdapat di syarikat-syarikat pembinaan yang terlibat dengan pembinaan projek perumahan, jalaraya,jabatan dan infrastruktur dan lain-lain.

KEJURUTERAAN MEKANIKAL

a.      JURUTERA MEKANIKAL
Jurutera mekanikal menjalankan tugas penyelidikan, memberi nasihat dan mereka bentuk mesin-mesin pengeluaran, jentera, loji, peralatan perindustrian. Membangunkan sistem perindustrian serta memberi nasihat serta mempastikan sistem tersebut berfungsi. Membuat kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan jika perlu. Mengkaji dan memberi nasihat berhubung dengan aspek teknologi bahan, produk, proses serta prosedur penyelenggaraaan yang tertentu.
 


Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara, Jabatan Kerja Raya, Syarikat Telekom Malaysia dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan. Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan. 

Di sektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.

b.      JURUTEKNIK MEKANIKAL
Juruteknik mekanikal menjalankan tugas teknik biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera mekanikal yang meyumbang kepada reka bentuk, pembangunan, pembuatan, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan loji dan peralatan yang berfungsi secara mekanik.

Prospek Kerjaya
Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan. Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan, tinggi dan kejawatan yang lebih tinggi. Sesaorang juruteknik boleh melanjutkan pelajaran ke IPTA/IPTS peringkat diploma atau ijazah bagi melayakkannya memohon ke jawatann yang lebih tinggi.


c.       MEKANIK JURUTERA AM
Membuat kerja-kerja membaiki, servis berbagai jenis mesin, jentera, enjin dan lain-lain alat mekanikal (kecuali kereta motor, enjin kapal terbang, peralatan kapalterbang, peralatan elektrik dan alatan-alatan lain) didalam bengkel atau ditempat-tempat dimana ia digunakan. Memeriksa mesin yang rosak. Membuka sebahagian, menukar sebahagian yang rosak. Memasang semula dan memastikan pemasangan itu betul, menguji dan mempastikan ianya berfungsi dengan baik.
KEJURUTERAAN ELEKTRIK

a.      JURUTERA ELEKTRIK
Jurutera elektrik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat, mereka bentuk, membangunkan dan menyelia pembuatan, pemasangan, operasi dan penyelenggaraan, baik pulih peralatan, mesin dan sistem untuk penjanaan, pengagihan, penggunaan dan pengawalan kuasa elektrik. Mereka juga terlibat dalam perkembangan dan pembuatan berbagai jenis alat elektrik. Menguji dan menyelesaikan masalah operasi dan menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan dilaksanakan.

Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaranya: 

Jurutera Penjanaan Kuasa, Jurutera Pengagihan Dan Penghantaran Kuasa, Jurutera Pencahayaan Elektrik, Jurutera Peralatan Elektromekanik..

Prospek Kerjaya
Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi sehingga ke Pengarah, Pengurus atau Pengurus Besar. Bagi yang berminat menjadi Pensyarah di IPTA mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang kejuruteraan elektrik.
Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan. Disektor swasta pula jawatan ini terdapat di Tenaga Nasional Bhd, Syarikat Telekom (M) Bhd., di kilang-kilang terutama sekali disektor pembuatan, telekomunikasi, kilang, loji.

b.      JURUTEKNIK ELEKTRIK
Juruteknik elektrik menjalankan tugas teknik di bawah arahan dan penyeliaan jurutera elektrik yang menyumbang kepada rekabentuk, pembinaan, pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem dan peralatan elektrik.

Prospek Kerjaya.

Prospek kerjaya untuk juruteknik elektrik amat cerah di Malaysia berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembuatan, kepesatan pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi. Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan dan tertinggi.  Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan. Disektor Swasta pula jawatan ini terdapat di Tenaga Nasional Bhd, Syarikat Telekom (M) Bhd., di industri pembuatan, telekomunikasi, pembinaan, loji.KEJURUTERAAN KIMIA

a.      JURUTERA KIMIA
Jurutera Kimia menjalankan penyelidikan dan penyeliaan operasi loji-loji kimia dan kelengkapan untuk perlarutan, penurasan, kesejatan, kekontangan, penurunan, kepekatan, kombinasi, penghabluran dan lain-lain operasi untuk membuat kimia berat atau kimia halus mengikut spesifikasi. 

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , Jabatan Alam Sekitar serta jabatan -jabatan lain yang berkaitan. Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.  Di sektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Terdapat di syarikat minyak, kimia, perlombongan, seramik, elektronik dan gentian. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan Kimia dan Pengeluaran, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.

b.      PEMBANTU JURUTERA KIMIA
Pembantu Kejuruteraan Kimia menjalankan tugas-tugas teknik, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan Jurutera Kimia yang menyumbang kepada pembangunan proses dan rekabentuk perindustrian kimia, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia. 

Prospek Kerjaya
Disektor awam peluang adalah baik. Mempunyai peluang untuk dinaikkan pangkat ke jawatan penyelia pengeluaran atau penyelengaraan. Berpeluang dinaikkan pangkat ke jawatan tingkatan kanan, khas dan seterusnya ke jawatan tertinggi mengikut skim perkhidmatan. Bagi yang berminat untuk melanjutkan pelajaran boleh menyambung pelajaran ke IPTA/IPTS tempatan ke peringkat ijazah secara sepenuh masa, sambilan, pengajian luar kampus dan pengajian jarak jauh. Jawatan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di kilang-kilang memproses bahan-bahan mentah kepada barang-barang seperti baja, barang-barang farmasi, cat, plastik, petroleum, serbuk pencuci, bahan kimia industri dan lain-lain.
 

c.       JURUTEKNIK KEJURUTERAAN KIMIA
Juruteknik kejuruteraan kimia menjalankan tugas teknik, biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera kimia yang menyumbang kepada proses, pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan pembaikan loji kimia.

Prospek Kerjaya
Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Alam Sekitar serta jabatan - jabatan lain yang berkaitan. Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan, tinggi. Bagi yang berminat untuk menyambung pelajaran mereka boleh berbuat demikian samada belajar sepenuh masa, atau sambilan dan pengajian jarak jauh di IPTA/IPTS tempatan. Setelah memiliki kelulusan tersebut mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi. Di sektor swasta jawatan ini boleh diperolehi diindustri petroleum, carigali minyak serta syarikat-syarikat pembuatan yang berasaskan bahan mentah seperti minyak kelapa sawit dan lain-lain yang melibatkan kerja-kerja penyelidikan dimakmal.


KEJURUTERAAN ELEKTRONIK

a.      JURUTERA ELEKTRONIK
Jurutera elektronik menjalankan penyelidikkan dan memberi nasihat dengan menggunakan pengetahuan dan kaedah saintifik dan kejuruteraan untuk mewujud, membangun dan menyelenggarakan barangan, sistem dan komponen elektronik. Merekabentuk, membangun dan menguji barangan dan peralatan elektronik yang digunakan dalam bidang instrumentasi, kenderaan, telekomunikasi, pengemudian, komputer, perubatan dan hiburan,dll.
 
Pekerjaan dalam bidang ini antaranya ialah:

Jurutera Jentera Dan Perkakas Perindustrian, Jurutera Kuasa Nukleur, Jurutera Pemanasan, Pengalihanudara, Penyamanan Udara Dan Penyejukan, Jurutera Kenderaan /Otomotif, Jurutera Mekanik/Aeronautik, Jurutera Marin.

Prospek Kerjaya
Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Telekom dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan. Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah, Pengurus dan Pengurus Besar. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan. 

Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan, Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi lain atau lain-lain badan berkanun.
 58 comments:

 1. Bagaimana dengan lulusan sains pembinaan di sektor awam pula?

  ReplyDelete
  Replies
  1. cari di google

   Delete
  2. Nice try man

   Delete
  3. Pengakuan tulus dari saya IBU MADINA TKI kerja disingapura
   saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,, serta penghargaan dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI SAKTI,,saya sudah kerja sebagai TKI selama 5 tahun disingapura,,dengan gaji lebih kurang 3jt 500/bln,,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,,apalagi setiap bulan harus mengirim orangtua di jawa barat,,sudah lama saya mengetahui room om ini,,juga sudah lama mendengar nama besar KI SAKTI,,tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal ghoib,,jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng yang mau menipu..tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk mencoba minta angka ghoib KI SAKTI.
   dan kemarin saya di beri 4d singapura yaitu 9942 ,,saya benar2 tidak percaya dan hampir pinsang,,angka yang di beri KI SAKTI ternyata tembus 100%,,awalnya saya coba2 menelpon,,saya bilang saya terlantar disingapura,,tidak ada ongkos pulang,,terus beliau bantu kasih angka 9942..mulanya saya tidak percaya,,mana mungkin angka ini keluar,,tapi dengan penuh pengharapan saya pasangi kali 175 lembar,,sisa gaji bulan JUNI ternyata meledak….!!!
   dapat 500jt..sekali lagi terima kasih banyak AKI,,saya sudah kapok kerja jadi TKI,,rencana bulan INI mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik KI SAKTI
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi
   KI SAKTI di nomor: {_082_338_188_733_}
   demikian kisah nyata dari saya (( SUMPAH DEMI ALLAH.!!..INI BUKAN REKAYASAHH ))

   BUTUH ANGKA GHOIB HASIL RTUAL KI SAKTI
   angka;GHOIB: singapura
   angka;GHOIB: hongkong
   angka;GHOIB; malaysia
   angka;GHOIB; toto magnum
   angka”GHOIB; laos…
   angka”GHOIB; macau
   angka”GHOIB; sidney
   angka”GHOIB: vietnam
   angka”GHOIB: dubai
   angka"GHOIB thailand

   Delete
 2. kejuruteraan petroleum? peluang pekerjaan dia malaysia bagaimana?

  ReplyDelete
 3. kejuruteraan perkhidmatan bangunan? peluang pekerjannya di malaysia bagaimana?

  ReplyDelete
 4. Salam nak tanya.sekarang sedang belajar kimia petroleum dkt upm.so boley ke masuk dalam bidang kejuruteraan ni eh?n kalau tak keberatan apa je pelung pekerjaan yg boley diceburi dlm kimia petroleum selain lecturer ,lab or ofis?ada can ke nak pegy offshore?thanks

  ReplyDelete
 5. sesuai ke bidang kejuruteraan elektrik dgn perempuan?

  ReplyDelete
 6. Saya nak tnye...adik sye baru lpas SPM, dia nak amik diploma kejuruteraan awam tp xlayak sbb fizik dia setakat lulus tp bkn credit. tetpi diploma teknologi kejuruteraan awam dia layak. sye konfius...ape prbezaan teknologi and tanpa teknologi? boleh jelaskan? dan huraikan skop kerja bagi kedua2 dip tersebut...terime ksih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kejuruteraan - B.Eng. boleh register sbg Grad Eng lps habis belajar.. Kejuruteraan Teknologi - B.Eng.Tech hanya boleh register sbg Engineering Technologist atau Eng Tech lps abis belajar atau dgn pengalaman.. Kalu Dip.Eng @ Dip.Eng.Tech boleh register sbg Inspector of Works setelah tamat belajar.. Cume satu jalan sahaja yg boleh jd Prof Eng iaitu kejuruteraan penuh.. Selain dr itu, halatujunya kurg jelas di Malaysia.. Boleh rujuk web Board of Engineers Malaysia utk tahu lebih lanjut..
   Kalu nk bandingkan skop keje, same je.. Kekadang yg grad kejuruteraan teknologi, xkesahlah Dip atau Deg, lebih menyerlah dlm bidang pekerjaan berbanding graduan kejuruteraan penuh.. Mungkin kerana pembelajaran yg lebih menjurus ke arah 'hands-on' utk bidang teknologi kejuruteraan..
   A wise guy pernah bgtau, graduan teknologi kejuruteraan ni mcm brg 'plug n'play'.. Bg je ape jenis keje pun, semua tahu/boleh buat.. :-)

   Delete
  2. Thats mean teknologi better ? ouh,,,,,saya aku try menjurus ke situ jela

   Delete
 7. "diploma teknologi kejuruteraan awam", habis dip, boleh kerja sebagai apa? apa beza nya dengan tak ada teknologi? anggaran gaji pula berapa? mohon reply, sebab saya baru je lepas spm ni. nak tahuu sangat.

  ReplyDelete
 8. blh sy tnye pasal kejuruteraan petroleum?? apa pekerjaan lain yg blh dilakaukan selain drpd offshore???

  ReplyDelete
 9. abis diploma boleh jadipembantu jurutera n supervisor site gaji ada jer nama kejuruteraan up sikit dari yg lain

  ReplyDelete
 10. Saye dapat phy electronic. Byk x peluang kerja nanti

  ReplyDelete
 11. http://rekacipta3d.neq3.com/
  Free 3D Cad Design services

  ReplyDelete
 12. Kejuruteraan Istrumentasi??????

  ReplyDelete
 13. bidang insrumentasi tuh bukan alat2 muzik kew, ???????

  ReplyDelete
 14. mintk pndpat..sy skrg bljar di miat ambk dploma kjrteraan kpal terbng...
  dlm mse yg sme sy dtawarkn degree bdang agama...sy pd mlenye x brape minat bdng kapl terbg ni...tp rmai brpendpat pluang kerja crah n bljar kt miat sng ...so sy cbe msokkn minat dlm bdang ni...tp rmai berpendpat sy rugi coz bzir mase ambk diplma...sthu sy kjrteraan kpal terbg ni yg pntingnya lesen...so sy confuse btol ke pluang kje crah dlm bdg kjrteraan psawat ni...??tmbh2 sy prmpuan...so better sy truskn course ni or sy smbg degree bdang agama?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sy reply 2016. Skrg awak kat miat lg ke?. Sy unikl bmi. Hai! Kejuruteraan kapal terbang ni, bg saya lesen penting jika awak diploma. Tp bila fikir balik, lesen boleh mati. Nak byr mahal. Jd cara nak atasinya mcmne? Cadangan sy smbunglah ke degree. InshaAllah kalau bekerja, level awk tahap pegawai nak2 siap ada lesen lg. Klu minat bidang keagamaan, ambillah.

   Delete
  2. Kalu ikutkan peluang bg graduan dr sini, maybe kurg skit berbanding bidang lain di Malaysia.. Sbb airline industry is getting smaller di Malaysia.. Unless kalu dpt better offer dr airlines luar Malaysia.. Cume lesen & pengalaman kena kmpl byk2, sbb ur license tu penanda aras utk skil dan gaji.. Yg keluarkan pun hanya satu badan je dlm Malaysia - DCA, tp valid utk guna satu dunia..
   Correct me if I'm wrong.. :-)

   Delete
 15. kalau saya berada di tempat faza... saya sambung degree bidang agama. :3

  ReplyDelete
 16. Saya lpasan diploma kejuruteraan elektronik komputer...pekerjaan ape yg sesuai dengan sy??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sya tgok awak post soalan nie tahun 2014..Sya fresh graduate dari kursus yang sme.So sya nk jwapannye..ap kerja yang sesuai bg kursus nie..Thank^^

   Delete
  2. Saya nk tanya, kos diploma kejuruteraan elektronik komputer di susah tak?, byk kira2 ke?(math, addmath)?. lebih betul dgn nombor2. huhu

   Delete
 17. minta pendapat.. sy dpat twaran dlm bidang kejuruteraan awam dan bidang instrumentasi.. memandangkan sy prempuan, mana satu harus sy pilih???

  ReplyDelete
 18. klu mcm teknologi kejuruteraan kimia ok x...?? dya sama ka dgn kejuruteraan kimia....n apa joh dya utk teknologi kejuruteraan kimia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Boleh sy tahu awak dpt teknologi kejuruteraan kima ke? Dekat uni mana ye?

   Delete
 19. sy skrg bljr kos dip teknologi kejuruteraan elektrik kuasa... ape pkrjaan yg akan sy dpt bler grad... sy tgh confius... ad lect ckap rugi klo bljr dip.tek.kej ni....
  dy cdgkn sy msok ilp...

  ReplyDelete
 20. Salam. Saya di tahun akhir "Diploma Kejuruteraan Kimia". kalau saya nak terus kerja, jawatan yg layak utk saya Penolong Jurutera la yea?

  ReplyDelete
 21. ilp pun ok...sijil.tp kalau muda lagi..lps abis sijil..sambung diploma...then degree..
  i juga cikgu ilp..diploma jer....next year apply sambung amek degree..kejuruteraan mekanikal (production mgmt) / tooling--masih dlm teka teki..nk pilih course tu...
  kalau adapeluang sambung lah belajar...tak rugi..ilmu kalu penuh d dada...org lagi respect kite...and kite pun bole cari makan byk lagi.....skrg ni semua org berlumba tuntut ilmu...
  decide la yg terbaik..utk diri juga masa depan keluarga..

  ReplyDelete
 22. sykur alhamdulilah..dulu kos yg sya minat elektronik...tpi syg ambik kos dlm bidang sijil kejuruteraan elektrik kuasa di ikm dan memiliki kekompetenan chagremanA4 dan skg bkrja sbgi supervisor maintanance M&E di condominium likas kota kinabalu, alhamdulilah skg syg brusaha nak update gred competen ke B0

  ReplyDelete
 23. Bidang elektrik perlu mahir dalam subjek ape ye ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 24. Kalau kita ambik mechanical engineering as a diploma, boleh tak sambung chemical engineering as a degree?

  ReplyDelete
  Replies
  1. boleh je...cuma kurang pindahan kredit laa...dan mungkin x leh transfer kredit langsung.....tapi kalau minat..teruskan..hehehe..sorry tuan punyer blog...menyemak jap

   Delete
  2. kahkah tuan punye blogger pun hilang

   Delete
  3. kahkah tuan punye blogger pun hilang

   Delete
 25. salam
  nak bertanya..saya graduan civil engineering..elok x kalau saya smbung ambil khusus insep kos intrumentation???mohon maklum balas atau pendapat...tq

  ReplyDelete
 26. salam sy student ilp . nk tanye sket agak ii peluang elektronik industri cerah tak n gaji lumayan tak ?

  ReplyDelete
 27. Assalam,
  Tumpang tanya. Saya pelajar ijazah dalam bidang kejuruteraan marin... Ada tak peluang pekerjaan dalam sektor swasta bagi saya?

  ReplyDelete
 28. Camna ngn sy bru je lpas spm,nak apply dip kjuruteraan awam..then my maths D,the rest okay je..bolehke ?

  ReplyDelete
 29. kejuruteraan pembuatan ? luas tak kerjaya kejuruteraan tu .

  ReplyDelete
 30. klau kimia perindustrian okay x??

  ReplyDelete
 31. Pengakuan tulus dari saya IBU MADINA TKI kerja disingapura
  saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,, serta penghargaan dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI SAKTI,,saya sudah kerja sebagai TKI selama 5 tahun disingapura,,dengan gaji lebih kurang 3jt 500/bln,,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,,apalagi setiap bulan harus mengirim orangtua di jawa barat,,sudah lama saya mengetahui room om ini,,juga sudah lama mendengar nama besar KI SAKTI,,tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal ghoib,,jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng yang mau menipu..tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk mencoba minta angka ghoib KI SAKTI.
  dan kemarin saya di beri 4d singapura yaitu 9942 ,,saya benar2 tidak percaya dan hampir pinsang,,angka yang di beri KI SAKTI ternyata tembus 100%,,awalnya saya coba2 menelpon,,saya bilang saya terlantar disingapura,,tidak ada ongkos pulang,,terus beliau bantu kasih angka 9942..mulanya saya tidak percaya,,mana mungkin angka ini keluar,,tapi dengan penuh pengharapan saya pasangi kali 175 lembar,,sisa gaji bulan JUNI ternyata meledak….!!!
  dapat 500jt..sekali lagi terima kasih banyak AKI,,saya sudah kapok kerja jadi TKI,,rencana bulan INI mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik KI SAKTI
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi
  KI SAKTI di nomor: {_082_338_188_733_}
  demikian kisah nyata dari saya (( SUMPAH DEMI ALLAH.!!..INI BUKAN REKAYASAHH ))

  BUTUH ANGKA GHOIB HASIL RTUAL KI SAKTI
  angka;GHOIB: singapura
  angka;GHOIB: hongkong
  angka;GHOIB; malaysia
  angka;GHOIB; toto magnum
  angka”GHOIB; laos…
  angka”GHOIB; macau
  angka”GHOIB; sidney
  angka”GHOIB: vietnam
  angka”GHOIB: dubai
  angka"GHOIB thailand

  Pengakuan tulus dari saya IBU MADINA TKI kerja disingapura
  saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,, serta penghargaan dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI SAKTI,,saya sudah kerja sebagai TKI selama 5 tahun disingapura,,dengan gaji lebih kurang 3jt 500/bln,,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,,apalagi setiap bulan harus mengirim orangtua di jawa barat,,sudah lama saya mengetahui room om ini,,juga sudah lama mendengar nama besar KI SAKTI,,tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal ghoib,,jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng yang mau menipu..tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk mencoba minta angka ghoib KI SAKTI.
  dan kemarin saya di beri 4d singapura yaitu 9942 ,,saya benar2 tidak percaya dan hampir pinsang,,angka yang di beri KI SAKTI ternyata tembus 100%,,awalnya saya coba2 menelpon,,saya bilang saya terlantar disingapura,,tidak ada ongkos pulang,,terus beliau bantu kasih angka 9942..mulanya saya tidak percaya,,mana mungkin angka ini keluar,,tapi dengan penuh pengharapan saya pasangi kali 175 lembar,,sisa gaji bulan JUNI ternyata meledak….!!!
  dapat 500jt..sekali lagi terima kasih banyak AKI,,saya sudah kapok kerja jadi TKI,,rencana bulan INI mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik KI SAKTI
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi
  KI SAKTI di nomor: {_082_338_188_733_}
  demikian kisah nyata dari saya (( SUMPAH DEMI ALLAH.!!..INI BUKAN REKAYASAHH ))

  BUTUH ANGKA GHOIB HASIL RTUAL KI SAKTI
  angka;GHOIB: singapura
  angka;GHOIB: hongkong
  angka;GHOIB; malaysia
  angka;GHOIB; toto magnum
  angka”GHOIB; laos…
  angka”GHOIB; macau
  angka”GHOIB; sidney
  angka”GHOIB: vietnam
  angka”GHOIB: dubai
  angka"GHOIB thailand

  ReplyDelete
 32. waaw menarik sekali informasinya..saya (arief) dari PT MMS mungkin untuk bidang terkait kebutuhan pelatihan..saya beri informasi lengkapnya di
  mairodi-training.com
  pelatihan-indonesia.com
  training-bandung.com
  pelatihan-jakarta.com
  training-yogyakarta.com

  ReplyDelete
 33. waaw menarik sekali informasinya..saya (arief) dari PT MMS mungkin untuk bidang terkait kebutuhan pelatihan..saya beri informasi lengkapnya di
  mairodi-training.com
  pelatihan-indonesia.com
  training-bandung.com
  pelatihan-jakarta.com
  training-yogyakarta.com

  ReplyDelete
 34. Boleh saya tahu mane hala tuju yg perlu saya pergi untuk menjadi seorang juretera minyak selepas start dri habis spm? Saya fizik x seberapa mungkin boleh dpt credit kot tapi kimia saya boleh lah ok gak sbb saya minat subjek kimia . Subjek ape lagi perlu saya credit? Habis spm saya perlu minx dekat mana? Amik diploma kat Ipta ke? Saya masih kurang arif dalam bahagian ni.Kalau tak keberatan boleh bagi hala tuju yg perlu saya follow untuk jadi juretera minyak? Terima kasih

  ReplyDelete
 35. Tahun ni saya mengambil spm . Saya juga belajar engineering drawing physics chemist , so can you suggest me which course i should take . Act i lebih prefer kat civil engineering , any suggest ? Please

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saye dulu pon spm ambil subjek sama mcm awak. Habis spm sambung dip. Civil eng di politeknik.. Banyak membantu sbb ape yg blajar masa spm berkaitan dgn dip yg saye ambil...(physics,eng. Drawing, math & add math) So, i suggest u continue with civil eng..

   Delete
 36. Bagaimana dengan Aircraft Maintanance Engineering? Masa depan dan peluang kerjayanya luas dan cerah tak?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalu u xberharap pada MAS or AirAsia, then boleh la hidup kalu ade company light aircraft ke, maybe heli ke amik keje..
   Sbb airline industry dh shrink down dah..
   Ramai yg ade experience pun lari keluar Malaysia cr better offer..

   Delete
 37. PELUANG LAGI LAGI, ANDA A MAN PERNIAGAAN / WANITA, PEKERJA DALAM ORGANISASI, BEKERJA SENDIRI? Memerlukan pinjaman peribadi untuk perniagaan tanpa tekanan, Jika ya, hubungi kami hari ini, kami menawarkan pinjaman tahun baru pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, anda boleh memulakan tahun baru dengan senyuman di muka anda, keselamatan, kebahagiaan kami pelanggan adalah kekuatan kita. Jika anda berminat, mengisi borang permohonan pinjaman di bawah:
  Maklumat peminjam:

  Nama penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor telefon bimbit: ________

  Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui e-mel: gloryloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 38. Salam saya nak bertanya bidang kerjaya yang sesuai dengan kelulusan untuk adik saya ada :

  a. Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap 3)
  Teknologi Mekanik Industri (ILP)
  b. Diploma Kemahiran Malaysia : Pembantu Jurutera Pembinaan dan Penyelenggaraan Mesin (IKBN)

  Saya juga ingin bertanya kesesuaian tempat pengajian yang boleh adik saya sambung berdasarkan bidang tersebut..

  Mohon bantuan

  Terima Kasih

  ReplyDelete
 39. Anak saya tahun 2 kejuruteraan teknologi insfratuktur..lg 2 tahun
  Nmti mgkin dpt ijzah dengan kepujian bagaimana dengan kerjaya akan datang..apa yg boleh dipohon dengan kelulusan tersebut

  ReplyDelete
 40. saya penuntut tahun 1 bidang mekatronk, sekadar bertanya kalau saudara pengarang tahu,betulkh ambilan pekerjaan mekatronik wanita terhad?

  ReplyDelete
 41. Assalammualaikum , saya lepasan spm . Saya ada cita cita untuk sambung dalam dalam bidang kejuruteraan elektronik sebab di sekolah saye mengambil subjek ICT so adakah peluang perkerjaannya cerah ?

  ReplyDelete